جزئیات آمار دانش آموختگان؛

علوم انسانی بیشترین دانش آموخته را دارد، استانهای پیشتاز

علوم انسانی بیشترین دانش آموخته را دارد، استانهای پیشتاز این با من: برپایه آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بیشترین تعداد دانش آموختگان در همه شیوه های آموزشی مربوط به گروه علوم انسانی بوده است.به گزارش این با من به نقل از مهر، بر مبنای آماری كه توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران انتشار یافته است، تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفكیك شیوه آموزش، نوع تحصیل، وابستگی مركز و جنسیت در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، ۷۹۸۷۳۶ نفر از موسسات آموزش عالی كشور دانش آموخته شده اند.
این آمار در كتابی با عنوان آمار آموزش عالی ایران انتشار یافته است.
توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفكیك جنسیت
توزیع درصد دانش آموختگان به تفكیك جنسیت در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ نشان می دهد، از مجموع ۷۹۸۷۳۶ نفری كه از موسسات آموزش عالی كشور دانش آموخته شده اند، ۴۱.۶۳درصد (۳۳۲۵۱۳ نفر) آنان را زنان و ۵۸.۳۷ درصد (۴۶۶۲۲۳ نفر) را مردان تشكیل می دهند.
آمار دانش آموختگان موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی كشور به تفكیك وابستگی مركز، ۵۷.۸۲ درصد (۴۶۱۸۳۳ نفر) از دانش آموختگان از موسسات آموزش عالی بخش دولتی و ۴۲.۱۸ درصد (۳۳۶۹۰۳ نفر) از موسسات آموزش عالی بخش غیردولتی فارغ التحصیل شده اند.
تحصیل بیشتر از ۸۶ درصد دانش آموختگان به شیوه حضوری
براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفكیك شیوه آموزش، از ۷۹۸۷۳۶ نفر دانش آموخته موسسات آموزش عالی بخش دولتی و بخش غیردولتی، ۸۶.۰۴ درصد (۶۸۷۲۲۳ نفر) به شیوه حضوری، ۱۲.۹۴ درصد (۱۰۳۳۷۹ نفر) به شیوه نیمه حضوری و ۱.۰۲ درصد (۸۱۳۴ نفر) به شیوه غیرحضوری دانش آموخته شده اند.
تحصیل بیشتر از ۸۹ درصد دانش آموختگان به صورت روزانه
براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی بر حسب نوع تحصیل، ۸۹.۳۵ درصد (۷۱۳۶۷۶ نفر) از دانش آموختگان به صورت روزانه، ۴.۶۴ درصد (۳۷۰۳۹ نفر) شبانه، ۳.۵۱ درصد (۲۸۰۷۵ نفر) فراگیر، ۱.۰۲ درصد (۸۱۳۴ نفر) الكترونیكی، ۰.۸۱ درصد (۶۴۶۲ نفر) پودمانی، ۰.۴۹ درصد (۳۹۲۵ نفر) پردیس و ۰.۱۸ درصد (۱۴۲۵ نفر) نیمه حضوری دانش آموخته شده اند.
توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی كشور به تفكیك دوره (مقطع) تحصیلی
براساس توزیع درصد دانش آموختگان دوره های (مقطع) تحصیلی را در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، ۲۴.۵ درصد (۱۹۵۶۸۵ نفر) آنان از دوره تحصیلی كاردانی، ۵۷.۱۴ درصد (۴۵۶۴۱۵ نفر) كارشناسی، ۱۶.۵۸ درصد (۱۳۲۴۴۴ نفر) كارشناسی ارشد، ۰.۷۳ درصد (۵۸۰۳ نفر) دكتری حرفه ای و ۱.۰۵ درصد (۸۳۸۹ نفر) دكتری تخصصی دانش آموخته شده اند.
گروه تحصیلی علوم انسانی بیشترین تعداد دانش آموختگان درهمه شیوه های آموزشی
براساس توزیع تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی كشور به تفكیك شیوه آموزش، گروه تحصیلی، وابستگی مركز و جنسیت در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، بیشترین تعداد دانش آموختگان در همه شیوه های آموزشی (حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری) مربوط به گروه تحصیلی علوم انسانی بوده است.
توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی كشور به تفكیك گروه تحصیلی
براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی كشور در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بر حسب گروه های تحصیلی، ۴۸.۰۶ درصد (۳۸۳۸۷۸ نفر) دانش آموختگان از گروه علوم انسانی، ۴.۵۹ درصد (۳۶۷۰۱ نفر) از گروه علوم پایه، ۴.۳۷ درصد (۳۴۸۶۶ نفر) از گروه علوم پزشكی، ۳۱.۳۴ درصد (۲۵۰۳۳۰ نفر) از گروه فنی و مهندسی، ۳.۹۹ درصد (۳۱۸۴۰ نفر) از گروه كشاورزی و دامپزشكی و ۷.۶۵ درصد (۶۱۱۲۱ نفر) از گروه هنر، دانش آموخته شده اند.
كارشناسی ها بیشترین تعداد دانش آموختگان گروه های تحصیلی
توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به تفكیك گروه های تحصیلی، دوره های تحصیلی و جنسیت نشان داده است. بیشترین تعداد دانش آموختگان گروه های تحصیلی، از دوره كارشناسی بوده است در حالیكه كمترین تعداد دانش آموختگان گروه های تحصیلی علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر از دوره دكترای تخصصی و كمترین تعداد دانش آموختگان گروه های علوم پایه و علوم پزشكی از دوره كاردانی است.
توزیع درصد دانش آموختگان گروه های تحصیلی به تفكیك دوره های تحصیلی
توزیع درصد دانش آموختگان گروه های تحصیلی به تفكیك دوره های تحصیلی نشان داده است. در گروه علوم انسانی ۵۷.۵۷ درصد، در گروه علوم پایه ۶۲.۷۳ درصد، در گروه علوم پزشكی ۵۹.۵۷ درصد گروه فنی و مهندسی ۵۷.۰۸ درصد، گروه كشاورزی و دامپزشكی ۶۲.۴۱ درصد، گروه هنر ۴۷.۲۱ درصد دانش آموخته دوره كارشناسی هستند.
بیشترین دانش آموختگان مربوط به دانشگاه جامع علمی كاربردی
براساس توزیع تعداد دانش آموختگان به تفكیك وابستگی مركز، نوع وابستگی و دوره (مقطع) تحصیلی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، در بخش دولتی دانشگاه جامع علمی كاربردی با ۱۵۸۳۳۵ نفر بیشترین و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی با ۴۸۵۵ نفر كمترین تعداد دانش آموخته را داشته اند.
دانشگاه آزاد بیشترین تعداد دانش آموخته در بخش غیردولتی
در بخش غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۵۷۷۳۵ نفر بیشترین تعداد دانش آموخته را دارا است.
توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی كشور به تفكیك نوع وابستگی
براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفكیك نوع وابستگی نشان می دهد، ۱۳.۱۱ درصد (۱۰۴۷۳۲ نفر) از دانش آموختگان از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۲.۹۴ درصد (۱۰۳۳۳۷ نفر) از دانشگاه پیام نوراست.
همچنین ۱۹.۸۲ درصد (۱۵۸۳۳۵ نفر) از دانشگاه جامع علمی كاربردی، ۵.۰۳ درصد (۴۰۲۰۳ نفر) از دانشگاه فنی و حرفه ای، ۲.۰۱ درصد (۱۶۰۲۲ نفر) از دانشگاه فرهنگیان، ۴.۳ درصد (۳۴۳۴۹ نفر) از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، هستند.
براساس این آمار، ۰.۶۱ درصد (۴۸۵۵ نفر) از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، ۳۲.۲۷ درصد (۲۵۷۷۳۵ نفر) از دانشگاه آزاد اسلامی و ۹.۹۱ درصد (۷۹۱۶۸ نفر) از موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی، دانش آموخته شده اند.
استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی ركوردار بیشترین دانش آموخته
براساس توزیع تعداد دانش آموختگان به تفكیك استان محل تحصیل در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، استان های تهران با تعداد ۱۷۰۲۳۹ نفر (۲۱.۳۱ درصد)، اصفهان ۵۲۹۳۷ نفر (۶.۶۳ درصد) خراسان رضوی ۴۹۳۰۲ نفر (۶.۱۷ درصد) بیشترین و استان های ایلام با ۷۵۵۳ نفر (۰.۹۵ درصد)، استان خراسان جنوبی با ۸۰۶۸ نفر (۱.۰۱ درصد) و استان خراسان شمالی با ۸۱۵۶ نفر (۱.۰۲ درصد) كمترین تعداد دانش آموختگان را داشته اند.
توزیع درصد دانش آموختگان آموزش عالی به تفكیك استان و به ترتیب بیشترین به كمترین نشان می دهد، دامنه تغییرات درصد دانش آموختگان در میان ۳۰ استان كم و بین ۰.۹۵ درصد تا ۶.۶۳ درصد قرار دارد اما استان تهران با ۲۱.۳۱ درصد سهم بیشتری را نسبت به دیگر استان ها دارا است.
درصد بالای دانش آموختگان بخش دولتی در استان های مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام
توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی بخش دولتی را در استان ها نشان می دهد، فراوانی استان هایی كه درصد دانش آموختگان آن بین ۵۴.۹ درصد تا ۶۴.۹ درصد است بیشتر از دیگر گروه ها است و ۱۲ استان در این گروه قرار دارد. درصد بالای دانش آموختگان بخش دولتی در استان های مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام از نكات برجسته است.
۱۴ استان پیشتاز در گروه علوم پزشكی
همچنین در۱۴ استان درصد دانش آموختگان گروه علوم پزشكی بیشتر از متوسط كشوری (۴.۳۷ درصد) و در ۱۷ استان كمتر از متوسط كشوری است.
استان های سیستان و بلوچستان با ۸.۳۳ درصد، خراسان جنوبی با ۶.۷۳ درصد و فارس با ۶.۵۸ درصد بیشترین و استان های قزوین با ۲.۵۹ درصد، قم با ۲.۶۵ درصد و البرز با ۲.۸ درصد كمترین درصد دانش آموختگان این گروه تحصیلی را دارا است.
توزیع درصد دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی نشان داده است كه در ۱۲ استان درصد دانش آموختگان این گروه بیشتر از متوسط كشوری (۳۱.۳۴ درصد) و در ۱۹ استان كمتر از متوسط كشوری است. استانهای بوشهر با ۳۹.۰۲ درصد، مركزی با ۳۸.۶۵ درصد و اصفهان با ۳۸.۲۸ درصد بیشترین و استان های سیستان و بلوچستان با ۲۰.۳۴ درصد، قم با ۲۱.۵۸ درصد و خراسان جنوبی با ۲۳.۹ درصد كمترین درصد دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی را در استان ها داشته اند.
همچنین توزیع درصد دانش آموختگان گروه كشاورزی و دامپزشكی نشان داده است كه در ۱۸ استان كشور درصد دانش آموختگان آنان بیشتر از متوسط كشوری (۳.۹۹ درصد) و در ۱۳ استان كمتر از متوسط كشوری است.
استان های خراسان جنوبی با ۹.۳ درصد، گلستان با ۹.۲۸ درصد و سیستان و بلوچستان با ۸.۸۵ درصد بیشترین و استان های قم با ۱.۵۱ درصد، تهران با ۱.۷۸ درصد و هرمزگان با ۲.۸۶ درصد كمترین درصد دانش آموختگان گروه تحصیلی را دارا است.
همچنین در ۱۱ استان درصد دانش آموختگان گروه هنر بیشتر از متوسط كشوری (۷.۶۵ درصد) و در ۲۰ استان كمتر از متوسط كشوری است.
استان های قزوین با ۱۰.۹۴ درصد، مازندران با ۱۰.۶۳ درصد و یزد با ۹.۶۴ درصد بیشترین و استان های بوشهر با ۲.۴۸ درصد، كهگیلویه و بویر احمد با ۳.۰۲ درصد و سیستان و بلوچستان با ۳.۸۳ درصد كمترین درصد دانش آموختگان گروه هنر را در میان استان های كشور دارا هستند.
بیشترین دانش آموختگان مربوط به دانشگاه های تهران، تبریز و شهید بهشتی
توزیع تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تفكیك موسسه آموزش عالی، گروه تحصیلی و دوره تحصیلی نشان می دهد، دانشگاه های تهران با ۸۳۸۵ نفر، تبریز با ۴۲۴۲ نفر و شهید بهشتی با ۴۱.۰۹ نفر به ترتیب بیشترین تعداد دانش آموخته را بعد از دانشگاه های جامع علمی كاربردی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی و حرفه ای دارا هستند.

1397/08/19
14:28:26
5.0 / 5
5007
تگهای خبر: آموزش , پژوهش , تخصص , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما