با تصویب وزیر علوم؛

شیوه نامه کار دانشجویی در قالب طرح همیار دانشجو ابلاغ گردید

شیوه نامه کار دانشجویی در قالب طرح همیار دانشجو ابلاغ گردید این با من: شیوه نامه همیار دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا و بهره برداری به دانشگاه ابلاغ گردید.به گزارش این با من به نقل از مهر، شیوه نامه همیار دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با تصویب محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری برای اجرا و بهره برداری به رؤسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و بخش های وابسته به وزارت متبوع ابلاغ گردید.
متن کامل این شیوه نامه به شرح زیراست:
به منظور ترویج فرهنگ همیاری در بین دانشجویان و بهره گیری پاره وقت از توانمندی دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و ایجاد زمینه تجربه اندوزی و مهارت آموزی بصورت افتخاری توسط دانشجویان در دانشگاه ها این شیوه نامه تدوین می گردد.
ماده ۱- تعارف:
۱-۱- مؤسسه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مستقل تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱-۲- سازمان: سازمان امور دانشجویان
۱-۳- میانگین: معدل کل نمران واخدهای گذارنده دانشجو
۱-۴- همیار: دانشجوی کمک کننده در انجام فعالیت ها در مؤسسه به تشخیص معاون دانشجویی مؤسسه
ماده ۲- اهداف:
ترویج فرهنگ همیاری در بین دانشجویان
بهره گیری از توان و همیاری دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، فناوری (واحدهای فناوری، مراکز رشد، پارک های علمی و فناوری) و رفاهی مؤسسه.
ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در کارهای تخصصی و فنی در حوزه تحصیل خود.
ایجاد زمینه های کسب تجربه برای دانشجویان در حین تحصیل
فراهم نمودن فرصت برای کسب درآمد توسط دانشجویان در حین تحصیل
حمایت از دانشجویان مستعد، نمونه و ممتاز
کمک به اقتصاد خانوار دانشجویان متأهل در امتداد قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت.
ماده ۳- شرایط لازم جهت استفاده از همیار دانشجو:
۳-۱- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای.
تبصره: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی) شرط گذراندن یک نیمسال لازم نیست.
۳-۲- اعلام نیاز واحدهای مختلف مؤسسه باتوجه به شرح وظایف محوله.
۳-۳- تشخیص واحد درخواست کننده در خصوص کارایی دانشجو برای همیاری با واحد مربوطه.
داشتن صلاحیت های انضباطی (نداشتن سابقه محکومیت انضباطی در مقطع فعلی و مقاطع قبلی) و آموزشی (نداشتن دو نیمسال مشروطی متوالی یا غیر متوالی در زمان ارائه درخواست).
حداقل میانگین نمران درسی دانشجویان متقاضی همیار دانشجو در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱۴ و مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری حرفه ای و تخصصی ۱۵.
تبصره: دانشجویان نمونه، ممتاز، متأهل و متأهل دارای فرزند، دانشجویان تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت همکاری در قالب همیار دانشجو از اولویت برخورد هستند.
تبصره ۲: مبلغ همیاری دانشجویان متأهل ۱/۵ برابر رقم پایه در نظر گرفته شده و ازای هر ساعت فعالیت در هر مقطع تحصیلی بیشتر می شود.
تبصره ۳: دانشجویان بین المللی متولد جمهوری اسلامی ایران هستند یا یکی از والدین آنها ایرانی است نیز می توانند به عنوان همیار دانشجو به کا ر گرفته شوند سایر دانشجویان بین المللی در صورت تأیید معاونت بین الملل دانشگاه می توانند به عنوان همیار دانشجو فعالیت
کنند. ۳-۶- بمنظور یکپارچه سازی پروسه درخواست متقاضیان همیار دانشجویی و نظارت سازمان امور دانشجویان بر این پروسه در سامانه سجاد، سامانه همیار دانشجو راه اندازی خواهد شد. این سامانه در طول سال تحصیلی فعال خواهد بود و بعد از ثبت نام متقاضیان همیار دانشجویی، مؤسسات موظفند با رعایت ضوابط و اولویت های اعلام شده دراین زمینه شیوه نامه از بین متقاضیان تعداد مورد نیاز همیار دانشجویی را انتخاب و به واحدهای مورد نظر معرفی کنند.
ماده ۴: معاونت دانشجویی هر مؤسسه مسئول توزیع و پایش کارهای همیاران دانشجو بوده و وظایف ذیل را عهده دار است:
۱-۴- بررسی شرایط متقاضیان و توزیع مناسب همیار دانشجو در واحدهای مختلف مؤسسه و بر طبق اعلام نیاز واحدهد
۲-۴ -نظارت و کنترل وضعیت آموزشی و انضباطی دانشجویان بهره مند از این شیوه نامه بمنظور جلوگیری از تأثیر منفی آن بر روند تحصیلی آنان
۳-۴ نظارت مستمر و دوره ای بر روند فعالیت همیازی دانشجویان
۴-۴ حق الزحمه همیار دانشجو حداکثر تا یک ماه بعد از وصول گزارش تائید حسن انجام همیاری دررهر نیمسال، از محل اعتبارات مؤسسه مربوطه برحسب مقطع تحصیلی، نوع سابقه و کیفیت ارائه شده به ترتیب مقاطع تحصیلی به ازای هر ساعت فعالیت به شرخ زیر قابل پرداخت است:
دانشجویان دکتری تخصصی ۲۵۰ هزار ریال، دانشجویان دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد ۲۰۰ هزار ریال، دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱۸۰ هزار ریال و دانشجویان کاردانی ۱۵۰ هزار ریال.
تبصره: این مبلغ برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده و بعد از آن برمبنای میانگین درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال مبالغ مورد نظر با نظر هیأت امنای دانشگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۵- سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو ۱۰۰ ساعت در هر ماه است که با نظر معاون دانشجویی مؤسسه یا هماهنگی با مسؤول مربوطه تعیین می شود.
ماده ۶- صرف نظر از مقطع تحصیلی، حق همیاری دانشجویانی که با میانگین نمرات درسی بیش از ۱۶ در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از ۱۷ در رشته های کشاورزی، علوم انسانی و هنر به کار اشتغال دارند، با تصویب هیأت امنای مؤسسه به میزان ۲۰ درصد حق همیاری مندرج در ماده ۴ بیشتر می شود.
تبصره ۱: ملاک عمل در این ماده میانگین نیمسال پیش از آغاز به همیار دانشجو است.
تبصره ۲: دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد ناپیوسته بعد از گذراندن یک نیمسال از این ماده بهره مند خواهند شد.
ماده ۷- تاریخ شروع و خاتمه ارائه همیاری دانشجو ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.
تبصره ۱: استفاده از دانشجویان برای همیاری دانشجویی در تابستان با نظر معاون دانشجویی مؤسسه بلامانع است.
تبصره ۲: دانشجو بعد از دانش آموختگی نمی تواند به عنوان همیار دانشجو در واحدهای مؤسسه مشغول فعالیت باشد.
ماده ۸- در صورت عدم رضایت و رفع نیاز واحد مربوطه، بعد از ارائه گزارش به معاون دانشجویی مؤسسه از طرف واحد مربوطه همکاری با همیار دانشجو خاتمه داده خواهد شد.
ماده ۹- دانشجویانی که اشتغال دیگری ندارند، در وضعیت مساوی برمبنای نظر معاون دانشجویی نسبت به دانشجویانی که خارج از مؤسسه محل تحصیل مشغول به مار هستند در اولویت می باشند.
ماه ۱۰- درباره ی کلیه دانشجویانی که بوسیله همیار دانشجو در مؤسسه خدماتی را ارائه می نمایند، این همکاری و همیاری اختیاری بوده و تحت شمول قوانین استخدامی، کار و غیره نبوده و به هیچ وجه مؤسسه تعهدی در قبال بکارگیری آنان نداشته و ندارد.
ماده ۱۱- دانشجو بطور همزمان نمی تواند در دو واحد به عنوان همیار مشغول به فعالیت باشد و در صورت رؤیت مؤسسه هیچ نوع مسئولیتی در قبال پرداخت کار دانشجویی واحد دوم ندارد.


منبع:

1401/10/02
19:10:58
5.0 / 5
338
تگهای خبر: آموزش , پژوهش , تخصص , ثبت نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما